වෙනුෂා දැරියට විදුහල්පති පහර දීලා ? Why did Wenusha Imandi commit suicide?

úÿy,am;s iuka bkaør;k
fjkqIdf.a lïuq,aj,g fukau oE;aj,g úÿy,am;s myr oS we;s njg fpdaokd.  

mdif,a úÿy,am;sjrhdf.a ÿIaglï yd wií‍h jpkfhka neK jeÿK wdldrh ms<sn|j msgq ;=kl ,smshla ,s‍hd ;nd ishosúkid .;a fjkqId bukaos kue;s 16 yeúosß isiqúhf.a urK mÍlaIKh meje;ajQ oskfha wehf.a foudmshka m,flre woyia mqj;am;a j, igykaj ;sfnkjd.  

tysoS woyia olajd we;s fjkqIdf.a uj fukau mshdo lshd isákafka l=reKE., i¾ fcdaka fld;,dj, úoHd,fha úÿy,am;s jk iuka bkaør;k keue;a;d úiska ish oshKshg myr oS we;s njhs. fjkqIdf.a uj fy<slrkd wkaoug fuu úÿy,am;sjrhd úiska fjkqId oeßhg fõislshd nek jeoSfuka wk;=rej wehf.a lïuq,a j,g fukau oE;a j,go myr oS ;sfnkjd

fjkqIdf.a f*aianqla .sKqu
flfiafj;;a fuu myroSu i;Hhla kï yuqod mqyqKqjo ,nd we;s úÿy,am;s iuka bkaør;k isÿlr we;af;a kS;súfrdaë l%shdjl=hs. ukao Y%S ,xldfõ we;s ks;sh wkqj .=rejrfhl=g fyda úÿy,am;sjrfhl=g fyda tkï msßñfhl=g lsisu whqrlska isiqúhlg myr osh fkdyel. hïfyhlska isiqúhlg ovqjï fokafka kï th isÿ l,hq;af;a .=rejßhla úiska njo, tu ovqju fõje,a myrla kï w,a,g muKla tfia fõjef,ka myrla .eish yels njo, tysoSo fõje, tiúh yelafla w,af,a ish wähla muK Wilg muKla njo lshhs kS;sfha ioyka jkafka. tfiau rcfha mdi,l fujeks ìysiqKq isoaêhla fyda úi|d.; fkdyels .eg¿jla u;= jQ úg ta .ek jydu jd¾;djla m<d;a Ndr wOHdmk wOHlaIjrhd fj; ,nd osh hq;=j we;s uq;a fuu úÿy,am;sjrhd tho u.yßñka isákd njhs o f.disma ,xldfj; jd¾;d jqfha.

my;ska oelafjkafka fjkqId oeßhf.a uj olajk woyia lsysmhl=hs

mdif,a úÿy,am;sjrhd udOHhg fndre m%ldY fokjd. Tyq wfma ÿjf.a pß;h >d;kh lrkjd. úÿy,am;sjrhd ;udf.a fíß,a,g wfma ÿj udkisl frda.sfhla lsh,d lshkjd. frdayf,a ffjoHjrhd mjd ÿjf.a urKh iïnkaOj ffjoH jd¾;dfjka ÿj fyd| <ufhla nj Tmamq lr,d ;sfnkjd. ffjoH jd¾;dfjka j;a ÿj krl <ufhla nj fmkajd oS,d keye.’

we;a; jYfhkau wfma ÿj ñh.sfha Th mdif,a úÿy,am;sjrhd ksihs. tl ierhla uereK wfma ÿj ;j;a ierhla urkak úÿy,am;sjrhd W;aidy lrkjd. oshKshg úÿy,am;sjrhd isoaêh iïnkaOfhka fyd|gu neK,d ;sfhkjd. .y,d ;sfnkjd. oshKshf.a lïuq,g .y,d ;sfhkjd. w;a folg .y, ;sfnkjd. ,þcd fjk úoshg f*aianqla nqla oeïud lsh,d neK,d ;sfhkafk wiNah jpkhla lsh,hs. f*aianqla nqla isoaêhg ÿj mdif,ka bj;a lrkj lsh,d ;snqKd. m%skaism,a orejdg krl úoshg nekak ksid thg lk.dgqjla we;sfj,d ;sfhkafk wmamÉÑg;a úÿy,am;sjrhd nkshs lsh,hs.’ 

wo yefudau wyk fohla fï orejd wehs fï úoshg f., je,,d .;af; lsh, fya;=j uu lshkako? úÿy,am;sjrhd fï orejd mdif,ka wia lrkjd lsh,d ;sfnkjd. fï jir wjidkfha w. fmd. i. idudkH fm< úNd.hg;a bosßm;a fjkakhs ysáfha. orejdg fï ;rï widOdrKlï mdif,ka isÿfj,d ;sfhk fldg orejd ta ksihs udkisl mSvdjg m;afj,d ysáfh. úÿy,am;sjrhd w;ska isÿjqK je/oao jid.kak ;uhs fï orejd udkisl frda.sfhla lsh,d lshkafk. f.or m%Yak ;snqfKa keye. Th fya;=j ksid ;uhs fï orejd ishosú kid .ekSug ;SrKh lr,d ;sfhkafk.’ 

  


iïnkaê; mqj;a - fjkqId ishosú kid .ekSug fmr ,shq ixfõoS ,shuk.